Стартира изпълнението на проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”

Сподели в социалните мрежи:

На 28.07.2020 г. от 9:00 часа, в гр. Белоградчик, пред многофамилна жилищна сграда „Здравец” 21-30 ще са проведе събитие „Първа копка”, по проект Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0023-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020. Обектите на интервенция по проекта са многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к. Здравец № 21-30 и сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги. Строително – монтажни работи са свързани с енергийно обновяване на сградите, като е предвидено за ж.к. Здравец № 21-30 полагане на топлоизолация на покрив и фасадни стени, подмяна на стара дограма с нова PVC, ремонт на покриви, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение и конструктивни мерки, за сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги, подмяна на горивна база, топлоизолация на част от покрива и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

“Този документ е създаден в рамките на проект
„Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик”, № BG16RFOP001-2.002-0023-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”

Може да харесате още...