Община Видин провежда анкетно проучване за разработването на План за интегрирано развитие и Общ устройствен план

Сподели в социалните мрежи:

В изпълнение на Закона за регионалното развитие, Закона за устройство на територията и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на Европейския съюз, започна разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. и Общ устройствен план (ОУП) на Община Видин.
При изработване на Общия устройствен план ще се вземат под внимание регионалните фактори като дадености и цели на развитието, представляващи важна част от устройственото планиране на общината. Необходимо е проектът на ОУП да има адекватна взаимовръзка и приемственост с целите и приоритетите, заложени в новия План за интегрирано развитие на Община Видин за периода 2021-2027 година.
Анкетното проучване се прави, за да се установят конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност във връзка с формулирането на визия, цели и приоритети за развитие на Общината.
Участието на гражданите и представителите на бизнеса в изработването на плановете би гарантирало тяхното качество и реалистичност.
Всеки, който желае, може да попълни анкетите най-късно до 6.09.2020г. на следния адрес http://vidin.bg/wps/portal/vidin/services/service-anketi
Ако имате интерес да участвате в предстоящите обсъждания във връзка с изработването на плановете, следете официалната интернет страница на Община Видин за обявяване на съответните дати.

ИЗТОЧНИК: ПРЕСЦЕНЪР

Може да харесате още...