Община Видин проведе обществено обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета за 2019 г.

Сподели в социалните мрежи:

Събитието бе открито от председателя на Общинския съвет Генади Велков. Той отбеляза, че обсъждането се провежда във връзка с приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета, отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Видин за периода 1.01.2019 г. – 31.12.2019 г., отчета на капиталовите разходи и отчета за състоянието на общинския дълг за 2019 г., на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси.Това съобщиха от Пресцентъра на общината.

На обсъждането в залата на Общинския съвет присъстваха секретарят на Община Видин Валери Димитров, експерти от бюджетната сфера, граждани, медии. Присъстващите бяха запознати с отчетите от Даниела Борисова, гл. експерт „Бюджет“ и инж. Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“ в Общината.

Бюджетът на Община Видин за 2019 година е приет с Решение № 2, взето с Протокол № 1/31.01.2019 г. на Общински съвет – Видин и актуализиран с решение на ОбС. Към 31.12.2019 г., след служебно актуализиране с писма от Министерството на финансите за промяна на взаимоотношенията между Общината и Републиканския бюджет и писма за предоставяне от съответните министерства на трансферни средства, уточненият план на бюджета е в размер на 47 084 899 лв. Приходите от делегираните от държавата дейности са в размер на 30 277 503 лв., а от местни дейности – 16 807 396 лв. Разходите за държавни дейности, финансирани с държавни приходи, възлизат на 30 277 503 лв. С общински приходи се разплащат държавни разходи (дофинансиране) на обща сума 691 850 лв. Разходите за общински дейности възлизат на 16 115 546 лв.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за 2019 г. е изготвен съгласно изискванията на Писмо на Министерството на финансите от 23.12.2019 г. и възлиза на 40 884 034 лв. Той е заверен от Сметна палата с одитно становище „Немодифицирано мнение“ и съгл. чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси е неизменна част от доклада, представен в Общински съвет – Видин.

Община Видин отчита общо просрочени вземания в размер на 1 052 828 лв. и просрочени задължения – 2 740 051 лв. Към 31 декември 2019 г. е налице увеличение на просрочените вземания в размер на 209 757 лв. и увеличение на просрочените задължения с 1 010 373 лв., спрямо същите към месец ноември 2019 г.

Заложените по план капиталови разходи за 2019 г. възлизат на обща сума 35 686 816 лв. Отчетът за тях е в размер на 28 144 745 лв.

Източник: Пресцентър на Община Видин

Може да харесате още...