Пенсионните фондове: НОИ ощетява хората

Сподели в социалните мрежи:

Становище на БАДДПО относно публикувана позиция на НОИ във връзка с разпространено в медиите становище на НОИ, в което се твърди, че изчислението на пенсията за старост на осигурените лица, родени след 1959 г., които се осигуряват и в универсален пенсионен фонд и прилагания коефициент на редукция са съобразно нормите на Кодекса за социално осигуряване. Това гласи официално становище на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). То беше разпространено по повод позиция на НОИ от 13 октомври, че стриктно спазва КСО.

Вижте каква е цялата позиция на БАДДПО:

Какво регламентира законът?

Кодекс за социално осигуряване, Чл. 70.
(10) Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., се намалява, както следва:
1. при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 4 осигурителният доход за месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на коефициент, представляващ среднопретеглено съотношение за тези месеци между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет;
2. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) при изчисляването на индивидуалния коефициент по ал. 8, осигурителният доход за всеки месец, през който лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, се намалява с дохода, определен въз основа на съотношението за съответния месец между размера на осигурителната вноска за универсалния пенсионен фонд и размера на вноската за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.“.

Какво прави НОИ?

1. Родени преди 1960 г. (19.8% вноска в НОИ).

ИК= ОД/СОД изчислява се по месечно от 2000 г.

П=ИК*СОД (за посл.12 мес.)*(тр.стаж*1.2 )/100

2. Родени след 1960 г. (14.8% вноска в НОИ).

ИК=(ОД(2000-2001)+ОД(от 2002)*(1-ВУПФ/ВФП))/СОД изчислява се по месечно от 2000 г.

П=ИК*СОД(за посл.12 мес.)*(тр.стаж*1.2 )/100

ИК – индивидуален коефициент
ОД – осигурителен доход на лицето
СОД – среден осигурителен доход
ВУПФ – размер на вноската в УПФ
ВФП – размер на вноската във фонд „Пенсии“ за лицата работещи при условията на трета категория труд за лица, родени преди 01.01.1960 г. за пореден месец с осигуряване
П – пенсията, която плаща 1-ви стълб
Тр. стаж – целият трудов стаж на лицето до годината на неговото пенсиониране
(1-ВУПФ/ВФП) – Коефициент, с който се коригира осигурителният доход на лицата, осигурени в УПФ и за първите пенсионери е приблизително равен на 0,8, което означава, че пенсията се намалява с около 20%.

Несъответствия със закона:

1. При изчислението на ИК, месечният осигурителен доход на хората с УПФ, се намалява и за месеците, в които осигурените нямат вноска в УПФ, което противоречи на КСО. Като резултат ИК се намалява повече отколкото е предвидил закона, а това води и до по-голямо намаление на пенсията от НОИ.

2. Доколкото математиката във формулите на НОИ не е от сложен вид е очевидно, че ИК на хората с УПФ е с по-ниска стойност от по-възрастните, които нямат УПФ. Видно от формулата за изчисление на пенсията от НОИ е, че този по-нисък ИК се прилага към целия осигурителен стаж на лицето, а не само към този, който е след 2002 год. Това също влиза в противоречие с КСО и ощетява всички хора, които се осигуряват във 2-ри стълб.

3. При изчисляването на ИК за периода 2009 – 2015 г. не се отчита вноската от Държавата, която е в размер на 12% и това допълнително намалява размера на пенсията.

Оставяме на осигурените лица в България сами да преценят дали НОИ прилага нормите на КСО, при намаляване на пенсиите на тези, които отказват да си прехвърлят партидите от УПФ в 1-ви стълб. Също така, призоваваме представителите на медиите, да потърсят отговор и на въпроса, кой е авторът на тази свободна интерпретация на КСО, прилагането, на която в този вид, вече доведе до ощетяването на хиляди граждани, които под заплахата от намаляване на пенсията им от НОИ, повече отколокото изисква закона, си прехвълиха партидите от УПФ и по този начин бяха ощетени. Продължаването на тази практика, ще доведе до ощетяването на много повече хора, затова призоваме отговорните лица в НОИ, час по-скоро да прекратят прилагането на тази практика, за което не си изисква промяна на КСО, а само неговото спазване.

Управителен съвет на БАДДПО

Загубите на пенсионните фондове ще са покрити до края на годината

09.10.2020 г.
Анастас Петров, член на УС на БАДДПО, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Повече информация можете да намерите тук

Източник: сайт на Bloomberg TV Bulgaria.

Проведена среща на УС на БАДДПО с представители на медиите относно финансовите резултати от дейността по ДЗПО за третото тримесечие на 2020 г.

09.10.2020 г.

Днес се проведе среща с журналисти в сградата на ПОК „Доверие“ АД на тема „Представяне на обобщени резултати от дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване за третото тримесечие на 2020 г.”, организирана от Българска асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).
Събитието бе открито от г-жа Евелина Милтенова, председател на Управителния съвет на БАДДПО, а участие в последвалата дискусия, в отговор на повдигнатите въпроси от присъстващите журналисти, взеха:
Даниела Петкова – председател на УС на ПОК „Доверие“ АД;
Милен Марков – председател на СД на ПОК „Съгласие“ АД;
Николай Марев – ГИД на ПОК „ДСК – Родина“ АД;
Владислав Русев – ГИД на ПОД „Алианц България“ АД;
Анастас Петров – ИД на „Ен Ен ПОД“ ЕАД;
Георги Тодоров – член на УС на ПОАД „ЦКБ-Сила“;
Андрей Шотов – член на СД на ПОД „Бъдеще“ АД;
Алексей Георгиев – ПОД „Топлина“ АД;
Дойчо Дойчев – председател на СД на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

Повече информация може да намерите в прессъобщението по-долу.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Фактите:
• 16,444 млн. лв. са нетните активи на фондовете за ДЗПО към 30 септември 2020 г.
• 803 млн. лв. е ръстът на нетните активи, във фондовете за ДЗПО, от началото на годината;
• 605 млн. лв. е ръстът на нетните активи, във фондовете за ДЗПО, само за третото тримесечие на 2020 г.;
• Доходността на пенсионните фондове е положителна и това се отнася за целия период от старта на ДЗПО в страната;

Изводите:
• До края на третото тримесечие пенсионните дружества почти напълно компенсират временните спадове в доходността през първото тримесечие на 2020 г, в резултат на кризата с КОВИД-19;
• В резултат на професионалното управление, въпреки законовите ограничения и световните кризи, пенсионно осигурителните дружества успешно са съхранили и умножили пенсионните спестявания на гражданите;

Обща информация за ФДПО за деветмесечието на 2020 г., по данни от деветте пенсионно осигурителни дружества в България:

Общ брой осигурени лица*: 4 799 159 души.
УПФ: 3 835 778 души
ППФ: 311 266 души
ДПФ: 642 286 души

Нетни активи общо**: 16,444 млн. лв.
УПФ: 14,023 млн. лв.
ППФ: 1,238 млн. лв.
ДПФ: 1,182 млн. лв.

Нарастване на нетните активи за третото тримесечие на 2020 г.

Нетните активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 01.07.-30.09.2020 г. нарастват с 605 млн. лв., или с 3.68 на сто и в края на периода достигат 16,444 млн. лв., както следва:
• при универсалните пенсионни фондове (УПФ) нарастват с 540 млн. лв. (4,00 на сто);
• при професионалните пенсионни фондове (ППФ) нарастват с 34.1 млн. лв. (2,83 на сто);
• при доброволните пенсионни фондове (ДПФ) нарастват с 30.5 млн. лв. (2,65 на сто).

Среднопретеглена доходност за трето тримесечие на 2020 г.

Нивата на среднопретеглена доходност за изминалите три месеца (01.07.-30.09.2020 г.) са положителни, вследствие на подобряване на пазарната среда и нарастването на цените на финансови инструменти на международните капиталови пазари.
На база на доброто управление на портфейлите и вземането на своевременни решения за инвестиции, представянето на фондовете за третото тримесечие, достигна нива на средна доходност на годишна база, както следва: УПФ + 1.52%; ППФ: + 1,83 %; ДПФ: + 2.29%.
За същия тримесечен период на предходната година постигнатата доходност от управление на активите на УПФ е 1,27%, на ППФ е 1,41%, на ДПФ е 1,16%.
Тримесечното отчитане на финансовите резултати в пенсионната индустрия е кратък срок и прибягваме към него, само с оглед на спецификите на настоящата година и предизвиканата от КОВИД-19 криза. При запазване на настоящята пазарна ситуация и възходящ тренд на пазарите, дружествата очакват да навксат напълно спадовете от месец март, до края на настоящата година.

С оглед дългосрочния характер на капиталовото пенсионно осигуряване, посочваме, че за период от десет години средно годишната доходност на фондовете в ДЗПО е: УПФ: + 3.16%; ППФ: + 3.21% и ДПФ: +3.79%

Капиталовото осигуряване в България и дейността на пенсионно осигурителните дружества е част от решението на предизвикателствата в пенсионната система в България. Чрез систематичното съхраняване и увеличение на пенсионните спестявания, ние подпомагаме държавата в решаването на проблема с пенсионните доходи, породени от демографската криза и натиска върху солидарните стълбове (НОИ) не само в България, но и в целия ЕС.
Управителен съвет на БАДДПО

Източник: БАДДПО

Може да харесате още...