Община Мездра ще подпомогне финансово Многопрофилната болница в града

Сподели в социалните мрежи:

Община Мездра ще подпомогне финансово МБАЛ да се снабди спешно с апарат за обдишване на пациенти с COVID-19 Общинският съвет (ОбС) прие вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи на Община Мездра за 2020 г. Решението бе взето на октомврийската сесия, а вносител на докладната е кметът Иван Аспарухов.

Чрез частичната актуализация на капиталовите разходи в бюджета Община
Мездра ще подпомогне финансово с около 35 хил. лв. Многопрофилната болница за активно лечение в града да се снабди спешно с апарат за обдишване, необходим за лечението на пациенти с COVID-19.

С друго решение бяха направени изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, с които се регламентира провеждането на заседания на постоянните комисии и на съвета в условията на извънредно положение – чрез видеоконференция или подписка.

Местният парламент даде съгласие да бъдат погасени задължения в размер на 19 хил. лв. на общинското дружество „Транс-Авто-2015“ ЕООД към НАП чрез сключване на споразумителен протокол за разсрочване на равни месечни вноски за 6 месеца и учредяване на залог в полза на Агенцията на част от активите на дружеството, а именно – автобус.

ОбС обяви конкурс за управител на „Мездра-Автотранспорт-2003“ЕООД и определи изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, условията за провеждане на конкурса, необходимите документи, място и срок, в който да бъдат подадени и избра временна комисия за неговото провеждане.

Създадена бе и временна комисия за преработка на условията, реда, критериите и правилата за кандидатстване по общинска програма „Малки местни инициативи“, която в срок до 20 ноември трябва да представи доклад и проект за промените.

ОбС възложи на кмета на община Мездра да се провери състоянието на базата на детската градина в с. Игнатица и да се извършат съответните ремонтни дейности, да се планират средства в Бюджет 2021 за обезпечаване нормалната работа на детското заведение и да се предприемат всички необходими действия за разкриване на филиал на ДГ „Звездичка“ – Зверино в планинското селище. Местният парламент отпусна от Бюджет 2020 на Община Мездра финансова помощ в размер на 3 хил. лв. на Славчо Костов за подпомагане на неговото лечение.

ОбС даде съгласие Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ да извърши почистване на естествени еутрофни езера в землището на с. Очиндол в рамките на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.

Може да харесате още...