Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства

Сподели в социалните мрежи:

Община Мездра приключи изграждането на Център за обществена подкрепа и на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Това съобщават от Община Мездра.

На заключителна пресконференция, проведена на 25 ноември 2020 г. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, екипът на Община Мездра отчете постигнатите резултати при реализирането на проект „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“. Общата стойност на проекта е 746 340.72 лв., от които 634 389.62 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 111 951.10 лв. – национално финансиране.

Проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“ е реализиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Осъществен е с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, както и от националния бюджет.

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства ще предоставя комплекс от услуги за стимулиране развитието на децата, осигуряване на цялостна грижа за тях през деня, задоволяване на техните образователни потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, организация на свободното време и др.
Услугите са в две направления:

Дневна или полудневна форма на грижа за деца с увреждания с капацитет 30 деца, която включва:
• задоволяването на ежедневните им потребности;
• развитие на различни навици и умения за живот, като създаване на хигиенни навици и грижи за тялото, умения за самостоятелно хранене, хигиена на облеклото и личното пространство, умения за самостоятелно домакинстване, за ориентиране и придвижване на улицата, умения за пазаруване;
• двигателна рехабилитация – да се предпази, намали и/или компенсира заболяването и намалената функция на двигателния апарат и функционално-свързаните органи и регулаторни системи, чрез масажи, упражнения и др. процедури;
• логопедична терапия – диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения;
• придобиване на социални умения и дейности по включване, вкл. умения за общуване и работа в група, оползотворяване на свободното време;
• посещения в различни институции и обществени места, насочени към придобиване на умения за поведение в обществото, запознаване с традиции и празници, за по-добра социална интеграция;
• арт-терапия и трудотерапия.
Почасови специализирани услуги – с капацитет 60 деца, включващи услуги, предоставяни от психолог, логопед, рехабилитатор, педагог.
Центърът за обществена подкрепа ще обединява различни услуги, насочени към деца и семейства – психологично и социално консултиране, съдействие с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на различни проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата.
Работата на Центъра за обществена подкрепа с капацитет 100 лица ще е насочена към:
• семейства, при които има риск да изоставят децата си за отглеждане в специализирана институция или семейства, които поради някаква причина са изпаднали в криза;
• деца от общността, жертви на физическо и емоционално насилие и техните семейства или за които родителите не полага грижи;
• деца, застрашени от отпадане или отпаднали вече от училище и техните семейства;
• деца с проблеми в поведението и техните семейства;
• деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца;
• кандидати за приемни семейства;
• утвърдени приемни семейства с настанени деца;
• кандидат-осиновители и семейства на осиновители;
• семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си.

Функционирането на двете нови социални услуги ще бъде осигурено чрез проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“.

Целта е да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация. Изпълнението на процедурата ще обезпечи предоставянето на новите услуги в общността на територията на цялата страна, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 юни 2021 г.

Източник: Пресцентър на Община Мездра

Може да харесате още...