Кметът на Мездра издаде нова заповед

Сподели в социалните мрежи:

Кметът на община Мездра издаде заповед за спазване на противопожарните изисквания през есенно-зимния сезон 2020/2021

ЗАПОВЕД №806 /09.12.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 2 от Наредба №8121з-647/ 01.10.2014 г. на МВР за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, във връзка с Писмо вх. №24.00-442/ 04.11.2020 г. на РСПБЗН – гр. Мездра за пожаробезопасното използване на отоплителни електронагревателни и други електрически уреди през есенно-зимния сезон 2020/2021,
НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам в сградата на Общинска администрация – Мездра да се използват отоплителни електронагревателни уреди.
2. Забранявам тютюнопушенето в сградата на Общинска администрация – Мездра.
3. Кметовете и кметските наместници на населени места от община Мездра:
3.1. Да издадат заповед, в която да се определят вида и мястото на отоплителните уреди, отговорници, местата за съхранение на твърдо гориво и изхвърляне на сгурията;
3.2. Да организират проверка на годността на отоплителните тела, коминни и ел. инсталации.
4. При влошаване на метеорологичната обстановка и снеговалеж, да се подава незабавна информация за състоянието на пътищата в населените места на територията на община Мездра ежедневно от 06:00 ч. до 18:00 ч. на оперативния дежурен в Общинска администрация – Мездра.
5. Да се организира зазимяване на водоемите, пожарните хидранти и противопожарните съоръжения.
В срок до 31.12.2020 г. да се докладва писмено за изпълнението на заповедта.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата, които касае, за изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на кметовете и на кметските наместници на съответните населени мяста и на инж. Светлана Мицева – секретар на Община Мездра.
ИВАН АСПАРУХОВ,
Кмет на Община Мездра

Може да харесате още...