Общината разработи програма за благоустрояване „Нашият Видин – по-красив от всякога“

Сподели в социалните мрежи:

Тя има за цел да направи средата на живот по-привлекателна, по-социална, по-безопасна, като даде шанс, на конкурентен принцип, на по-активните и по-задружните собственици в много фамилни жилищни сгради, както и на жителите на всички населени места да кандидатстват за благоустрояване на общинската инфраструктура. Това съобщиха от Община Видин.

Заявление за интерес и финансова подкрепа (по образец) могат да подават органи на управление на етажната собственост; кметове и кметски наместници на населените места на територията на Община Видин; представляващи юридически лица с нестопанска цел и фирми; граждани, които не участват в режим на етажна собственост. В случай на одобрение, заявителите ще осъществяват контрол върху изпълнението на дейностите, предвидени в проекта за облагородяване на пространствата и/или ремонт на общинска инфраструктура. Общината ще отговаря за цялостното техническо изпълнение и финансово администриране на програмата, като извършва и координационни функции. Конкретните дейности по благоустрояване ще се реализират от външни изпълнители, избрани по реда и условията на Закона за обществените поръчки.

Програмата има състезателен характер и заявленията ще се разглеждат по реда на тяхното подаване. В тях задължително трябва да се посочи обхватът на територията и желанието за вида на облагородяване на конкретния терен или обект (общинска собственост). За град Видин това включва асфалтиране на паркинги пред блокове; асфалтиране, баластриране и ремонт на улици; благоустрояване и озеленяване на междублокови пространства и зелени площи; поставяне на улично осветление и видеокамери (при технологична възможност). За останалите населени места в Общината видът облагородяване може да е асфалтиране, баластриране и ремонт на улици; благоустрояване и озеленяване на пространства и зелени площи; поставяне на улично осветление и видеокамери (при технологична възможност); благоустрояване на гробищни паркове; ремонт на сграден фонд (общинска собственост).

Заявленията ще бъдат оценявани чрез точкова система по определени критерии: живущите, които ще се възползват от подобренията, да нямат задължения към Община Видин (данък сгради, такса битови отпадъци, данък МПС, патентен данък и други); влошено състояние на инфраструктурата, за чийто ремонт се кандидатства (служебно ще се проверява); максимален брой живущи, които ще се възползват от подобрената инфраструктура; предложението да бъде в съответствие с предвижданията на действащ подробен устройствен план (ПУП); в предвиденото за облагородяване пространство да няма незаконно строителство.

Програмата стартира от 8.01.2021 г., откогато започва и приемът на документи. Те ще се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Видин, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. Пълните условия, както и документите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Община Видин: www.vidin.bg – раздел Изпълнявани проекти/В процес на изпълнение/Програма „Нашият Видин – по-красив от всякога“.

Източник: Пресцентър на Община Видин

Може да харесате още...