Намаляват противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Мездра

Сподели в социалните мрежи:

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Мездра прие отчета за своята дейност през 2020 г. От него става ясно, че през миналата година се наблюдава намаление, спрямо предходните години, на броя на противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни. През 2020 г. са разгледани 9 възпитателни дела, едно от които е прекратено, а останалите 8 са образувани и проведени. За сравнение: през 2019 г. броят на възпитателните дела е 17, а през 2018 г. – 26.
Същевременно през миналата година са регистрирани 12 малолетни или непълнолетни правонарушители, докато през по-миналата година те са били 21, а през 2018 г. – 39.
През отчетния период са наложени следните възпитателни мерки: „Предупреждение” – 3 бр. (при 15 бр. през 2019 г.), „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението” – 2 бр. (2019 г. – 3 бр.), „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи” – 3 бр. (2019 г. – 2 бр.) и „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” – 1 бр. (2019 г. – 4 бр.).
През 2020 г. няма условно осъдени или осъдени на пробация непълнолетни лица. На един непълнолетен, който е освободен от поправителния дом в гр. Враца и се е настанил да живее със семейството си на територията на община Мездра, е назначен възпитателен надзор от обществен възпитател.
По Методиката за оценка на риска от повторно извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица, през миналата година са изготвени 87 карти за оценка на риска, а през 2019 г. те са били 83.
Броят на консултираните деца с противообществени прояви е 3, от които 1 малолетно и 2 непълнолетни, а проведените семейни консултации – 3. Спрямо 2019 г., консултираните деца са със 75 по-малко, а семейните консултации са намалели с 36.
Реализирани са 7 превантивни програми на темите: „Безопасно поведение на децата като участници в пътното движение“, „Интернет – риск или разум“, „Кражба, хулиганство, вандализъм и Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“, „Превенция на агресивните прояви“, „Превенция на зависимостите”, „Да спечелим заедно: един ден без цигари“ и „Да засадим дърво за Коледа!“. В тях са обхванати общо 1 649 малолетни.
Отчетът за дейността на комисията през 2020 г. ще бъде разгледан на януарската сесия на Общинския съвет.

Може да харесате още...