8 възпитателни дела отчете МКБППМН в Белоградчик

Сподели в социалните мрежи:

В първата сесия за 2021г. на Общински съвет-Белоградчик бе приет и Доклада за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните / МКБППМН/ през 2020г.

През годината са разгледани общо 8бр. възпитателни дела на седем малолетни и непълнолетни лица. Броят на децата от социална услуга или семейството тази година е равен, а извършените деяния са предимно кражби, хулигански прояви или системно нарушаване на установения Правилник за вътрешен ред в социалните услуги от резидентен тип.

През Консултативен кабинет – помощен орган на МКБППМН, за консултация или корекционно-възпитателна работа са преминали общо 23 деца. Те са с наложени възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, едно лице напуснало Поправителен дом през 2019г., с което работата продължава, или случайно преминали за подкрепа. Обществените възпитатели са провели консултативни срещи и със 16 непълнолетни, за които МКБППМН е получила Наказателни постановления от Районно управление-Белоградчик, по съставени актове за допуснати нарушения на българските закони и наложени глоби, които са заменени с „обществено порицание”.

През изтеклата година дейностите по превенция, съгласно Общинската програма за асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 2020-2021г., се организираха и провеждаха предимно под формата на културни мероприятия на обществени места, тъй като достъпът до класните стаи беше ограничен, предвид въведените противоепидемични мерки.

В края на годината Комисията започна активно сътрудничество и с новооткрития Център за обществена подкрепа в града. Там се провежда индивидуална или групова работа с децата, с които работят и обществените възпитатели, в зависимост от техните нужди и интереси.
Ние от Местната комисия сме винаги насреща по всички въпроси, които Ви вълнуват и касаят развитието и възпитанието на Вашите деца. Не се колебайте да потърсите съдействие, при осигурена пълна конфиденциалност и професионализъм!

ИЗТОЧНИК: Секретар МКБППМН

Може да харесате още...