Процедурата за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства значително е съкратена в Мездра

Сподели в социалните мрежи:

Община Мездра уведомява жителите на общината, че процедурата за премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (МПС) от улици и общински площи значително е съкратена.
Съгласно Постановление №420/ 31.20. 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет e изменена Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства на Министерство на околната среда и водите.
Изоставените автомобили са вид отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците, а новите разпоредби оптимизират значително сроковете за тяхното премахване. На премахване подлежат МПС, които се намират на общински или държавни площи, чиято регистрация е прекратена за повече от три месеца (досега този срок беше две години).
След обнародването на промените в Държавен вестник на 8 януари 2021 г., за излязло от употреба моторно превозно средство се счита:
• МПС с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;
• МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
• изоставено регистрирано МПС, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.
Съгласно чл. 31 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Мездра, разполагането на излезли от употреба моторни превозни в имоти общинска и държавна собственост е забранено.
Община Мездра напомня, че собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване. Тези автомобили могат да се съхраняват от собствениците им само в имоти тяхна собственост. Излезлите от употреба МПС, които се намират върху общинска или държавна собственост и които не са предадени доброволно от собствениците си в център за разкомплектоване, се транспортират принудително до такъв.
За територията на община Мездра дружество подизпълнител, което извършва дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС, с цел последващото им предаване за оползотворяване, рециклиране и/или повторна употреба, е „Индустриални суровини“ ООД – Враца. Площадката на фирмата се намира в гр. Враца, ул. „Христо Смирненски“ №7, където собствениците на такива автомобили могат да ги потърсят в 14-дневен срок от тяхното отстраняване.
Дейностите по третиране и оползотворяване на този тип МПС са в изпълнение на Закона за управление на отпадъците и на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.

ИЗТОЧНИК: ОБЩИНА МЕЗДРА

Може да харесате още...