В Мездра обявиха конкурс за идеен проект за обновяване и благоустрояване на градския парк

Сподели в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнението на Програмата за управление на община Мездра през мандат 2019-2023 г., Община Мездра обяви открит конкурс за изработване на идеен инвестиционен проект за обновяване и модернизиране на градската среда чрез „Изграждане на обновена паркова среда и благоустройство на градския парк в гр. Мездра”.
Основната цел на проекта е подобряване на физическата среда, привлекателността на града, качеството на живот и комфорт на обитаване, безопасност чрез изграждане на благоустроен парк с визия, съобразена със спецификата на гр. Мездра, като се запазят и доразвият положителните моменти в реализираните обекти.
Конкретни цели на проекта са:
• Да се подобри физическата среда.;
• Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда.;
• Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда.;
• Създаване на обновена градска среда чрез иновативни предложения.

Обновяването и благогоустрояването на градския парк е от особено значение за гражданите и гостите на гр. Мездра, с оглед превръщането му в предпочитано място за отдих и развлечения. Подобряване качеството на жизнената среда чрез благоустрояване на зелената система е предпоставка не само за повишаване качеството на живот в града, но и за неговото социално и икономическо развитие.
Целта на конкурса е да бъдат получени идейни решения, които да послужат за възлагане на обществена поръчка за изработване на работен инвестиционен проект за обновяване на парковата среда и благоустройство на градския парк в Мездра.

Основни дейности, които следва да бъдат предвидени в отделните паркови зони, са:
• Изграждане и/или възстановяване на зони за отдих, зони за ежедневен спорт, за екстремни игри, включително площадка за скейтборд, маутийнбайк алея, увеселителен център за игра и забавления на открито за деца и възрастни, детски площадки, пикник зона, зона за домашни любимци и др., поставяне на пейки, беседки, перголи, павилиони, кошчета, чешми и други елементи от парковото обзавеждане.;
• Реконструкция и изграждане на пешеходни алеи и площадки.;
• Изграждане на велосипедни трасета.;
• Рехабилитация и реконструкция на транспортни алеи, включително изграждане на обществени паркинги, като за същите се предложи решение за минимална намеса в природната среда.;
• Въвеждане на енергоспестяващо парково осветление и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността.;
• Създаване на достъпна паркова среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до сгради, съоръжения и места за отдих.;
• Предвиждане на тоалетни.

Насърчава се прилагането на иновативни и съвременни архитектурно-пространствени, оригинални композиционни и дизайнерски решения (напр. интересни настилки, водни площи, елементи на градското обзавеждане, алпинеуми, ландшафтни тематични групи и кътове за отдих, растителни композиции с интересни растителни видове и висок художествено естетически вид и др.).

ИЗТОЧНИК: ОБЩИНА МЕЗДРА

Може да харесате още...