Освобождават от наеми и такси наемателите на общински терени и обекти в Мездра, преустановили дейността си заради Covid-19

Сподели в социалните мрежи:

По предложение на кмета на община Мездра Иван Аспарухов Общинският съвет (ОбС) даде съгласие да бъдат освободени от заплащане на месечни вноски всички лица, сключили договори за наем на терени и обекти – общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или дейността си вследствие на временните противоепидемични мерки, въведени на територията на Република България, и на мерките, предприети в изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от Covid-19, за срока на действие на противоепидемичните мерки до окончателната им отмяна с изричен административен акт. Решението бе взето на януарската сесия на местни парламент.

Всички заплатени авансово наеми и такси за месеците, за които лицата са освободени от плащане по реда на това решение, ще се считат за платени за първия месец след отмяната на извънредната епидемична обстановка. От заплащане на такси и наеми цени няма да бъдат освободени лицата, по отношение на които е установено с влязъл в сила акт, че не са преустановили дейността си в изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемичните мерки.
Редът за освобождаване от месечни наеми на наемателите на общински терени и обекти ще бъде определен със заповед на кмета на общината.

ОбС реши, считано от 01.01.2021 г., в Община Мездра да бъде разкрита нова социална услуга като делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа“. Тя включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лица, назначени на длъжност „Социален асистент“. Услугата ще се предоставя на 88 потребители от 29 асистенти и ще се финансира от държавния бюджет. Определеният бюджет за Община Мездра за т. г. е в размер на 350 680 лв.
ОбС утвърди избора на инж. Божко Александров за управител на „Мездра – Автотранспорт-2003“ ЕООД, като класиран на първо място в конкурса за заемане на длъжността и упълномощи кмета на общината, в качеството му на представител на едноличния собственик на капитала на дружеството, да сключи договор с инж. Александров за възлагане на управлението на общинското дружество. Определено беше и възнаграждението на управителя – 1000 лв.
На заседанието бяха приети Наредба за създаването, управлението и контрола на общински предприятия, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мездра, Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., Отчет за дейността на ОбС и на неговите комисии през второто шестмесечие на 2020 г., Отчет за изпълнение на актовете на ОбС за периода 05.2020-12.2020 г., Отчет за изпълнение на актуализираната Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината за 2020 г. и Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за м. г.
Във връзка с писмо от областния управител на Враца Малина Николова относно Решение №230/ 22.12.2020 г., с което ОбС наложи мораториум за една година за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронни съобщителни (клетъчни) мрежи от 5-о поколение/ 5G и на съоръжения към тях на територията на община Мездра, ОбС не потвърди това свое решение.

„За“ потвърждаване на решението гласуваха 6-ма от регистрираните в залата 19 съветници (д-р Веселин Петров, Галя Василева, Генади Събков, Десислава Костова, д-р Илиана Михайлова и Радослав Маринов), 2-ма бяха „против“ (Венета Петрова и Каролина Кьолер), 10 се въздържаха (инж. Георги Валентинов, д-р Ивайло Тодоров, Йордан Гергов, Катя Йотова, Красимир Стефанов, Мариянка Дилкова, Мирослав Аспарухов, инж. Мирчо Мирчев, Христина Стоянова и Яна Нинова), а 1 (Надежда Йорданова) не гласува.

Източник: Пресцентър на община Мездра

Може да харесате още...