Обсъдиха бюджета на община Видин за тази година (Без монтаж)

Сподели в социалните мрежи:

Общата стойност на бюджета за тази година е над 52 милиона лева, съобщи местната власт във Видин.

Обсъждането мина без въпроси около парите по различните направления.

Медия Северозапад предаде всичко интересно на живо, вижте…

Предложението за рамките на бюджета бе представено от Цветомира Илиева – заместник-кмет „Финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие“. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 31 419 069 лв., което спрямо 2020 г. е с 4 277 824 лв. повече; 3 975 000 лв. – трансфер за местните дейности; 195 600 лв. – за зимно поддържане и снегопочистване; 1 428 100 е целевата субсидия за капиталови разходи, в това число основен ремонт на общинските пътища. Имуществените и други данъци запазват данъчните ставки за общинските данъчни приходи. От имуществени данъци се планира да постъпят над 4 602 000 лв. Продължават да се прилагат мерки за увеличаване на събираемостта върху недвижимите имоти както от физическите, така и от юридическите лица. Повече постъпления например се планират от данъка върху превозните средства заради събирането на стари, непогасени задължения – 2 398 953 лв.; от данък при придобиване на имущество – 1 127 953 лв.; от туристическия данък – 14 593 лв., като се запазват приходите, получени през 2020 г., въпреки епидемичната обстановка.
В разходната част на бюджета са планирани средства за трудови възнаграждения, капиталови разходи и взаимоотношения по дългосрочни и краткосрочни кредити.
С поименния списък за капиталови разходи присъстващите запозна инж. Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“. Предложеният списък е в размер на 12 464 871 лв. Те са предвидени за редица основни ремонти на сгради на кметства и училища; за асфалтиране на улици и междублокови пространства в град Видин и населените места на Общината, както и за благоустрояване; за подмяна на съществуващо улично осветление; за съфинансиране по изпълнявани от Общината проекти; за доставка на машини, съоръжения, оборудване, за придобиване на компютърна техника в различни направления и др.
По време на общественото обсъждане заместник-кметовете на Община Видин представиха дейностите, които предстоят в техните ресори и заложените за целта средства в проектобюджета.
Светослав Скорчев, заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата, запозна присъстващите с план-сметката за извършване на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Заложените средства за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци са в размер на 189 000 лв.; за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации за обезвреждането им – 2 291 353 лв.; за проучване, проектиране, поддържане, експлоатация и др. на депата или други съоръжения – 3 328 910 лв.; за почистване на уличните платна, площади, паркове и територии, предназначени за обществено ползване – 1 818 746 лв. Целта е да се подобрят услугите по сметопочистване и сметоизвозване; да се създаде гъвкава система за извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци; да се заплащат необходимите отчисления за депониране на отпадъци; да се направи реорганизация на дейностите досега и стартиране на нови, които да допринесат за подобряване чистотата на въздуха и превръщането на Общината в по-добро място за живеене.
В проектобюджет 2021 се предвиждат повече средства за развитието на образованието, културата, спорта, туризма, младежките и социалните дейности. В тази връзка заместник-кметът Борислава Борисова сподели, че освен традиционните фестивали и други културни и спортни прояви, ще се реализират и нови, атрактивни идеи. Видинчани и гостите на града ще се насладят на много емоции това лято, ако епидемичната обстановка позволи. „Джулай морнинг“ и „Фестивал на фойерверките“ са сред новите предложения в културния календар. Отново ще се организират фестивалите Summer Vibes и „Синия Дунав“, чието начало бе поставено през първата година от настоящия мандат. Борисова изрази задоволството си от факта, че вече работят самостоятелно два общински културни института – драматичният театър и „Дунав“, което ще допринесе за развитието на културния живот в града ни. Тя отбеляза, че ще се проведат и множество спортни турнири в различни дисциплини, а целта е да се постави фокус върху масовия спорт. По отношение на туризма заместник-кметът акцентира върху създаването на единен туристически продукт, грижата за културно-историческите забележителности, рекламиране на Видин и региона на национални и международни туристически борси. Борислава Борисова каза още, че общинското ръководство е в готовност да организира Видинския панаир, който миналата година не се провежда заради пандемията. Във връзка със социалната политика на Общината изрази мнение, че тя се реализира изключително успешно, като се обръща специално внимание на хората от уязвими групи, на самотни възрастни лица, на засегнатите от коронавируса и всички нуждаещи се от подкрепа. И посочи като успешна работата във връзка с услугата „Асистентска подкрепа“ и проектното предложение, с което Общината кандидатства по процедура „Патронажна грижа +“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Борисова допълни още, че тази година са предвидени средства за закупуване на три автомобила за нуждите на новото общинско предприятие „Социални дейности“. Освен това ще се реализира заложеното в управленската програма на кмета д-р Цветан Ценков намерение да се осигури специализиран автомобил, с който медицински лица ще посещават по график населените места и ще обслужват най-възрастните жители, както и хората в риск и с медицински потребности.
Заместникът-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова представи проектите, които ще бъдат реализирани през 2021 година. Те са 27, на обща стойност над 63 млн. лв. Специално внимание Тодорова обърна на стартиралия вече проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, който е на стойност 8,5 млн. лв. Община Видин изпълнява и четири големи инфраструктурни проекта по Ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 година, които са на обща стойност над 10 млн. лв. Това са „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин“; „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – четвърта част“, „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“ с обект сградата на Общината; „Изграждане на социални жилища в град Видин“.
„През настоящата година Община Видин предстои да реализира според мен най-важният проект, с дейностите на който гражданите ще усетят Европейския съюз директно в домовете си. Той предвижда над 3000 домакинства на територията на общината да заменят своите отоплителни уреди на дърва и въглища с алтернативни такива“, каза Десислава Тодорова, като припомни, че инвестицията, която се предвижда, е за над 12,5 млн. лв.
Тя допълни, че в бюджета за 2021 година се залагат средства и за разработване на важни стратегически документи и технически проекти – План за интегрирано развитие на общината, технически проект за обновяване на Крайдунавския парк; енергийно обследване и технически проект за подмяна на уличното осветление на територията на град Видин. Вече е възложено изготвянето на нови общи устройствени планове на град Видин и на Общината: „Така ще имаме готови проектни предложения веднага след като управляващите органи излязат с условията за кандидатстване през следващия програмен период. Това ще ни помогне да станем по-атрактивна дестинация за инвестиции. През 2021 година ни чака много работа – имаме вече договорени средства, така че ще работим усилено, за да изпълним всички проекти и да превърнем Видин в едно привлекателно място за живот“.

Може да харесате още...