До 20 март се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия

Сподели в социалните мрежи:

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., Община Мездра съобщава, че:
• До 17:00 часа на 20 март 2021 г. избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, за да упражнят правото си на глас на парламентарни избори. За целта те трябва да подадат писмено заявление за гласуване по настоящ адрес (Приложение №12 от изборните книжа) до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното кметство. След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
• Не по-късно от 20 март 2021 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (Приложение №14 от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през официалната интернет страница на Община Мездра: http://mezdra.bg/. Към заявлението задължително се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).
• До 17:00 часа на 20 март 2021 г. избирателите – членове на ЦИК и РИК и наблюдатели на изборите могат да подадат заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (Приложение №18 от изборните книжа).
• До 27 март 2021 г. избирателите могат да подадат заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (Приложение №8 от изборните книжа) до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното кметство.
Безплатен телефон за справки в избирателните списъци: 0800 18 436.
ИЗТОЧНИК: ПРЕС МЕЗДРА

Може да харесате още...