До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2020 година на физически лица

Сподели в социалните мрежи:

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 година. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път.
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като например дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и служебни правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
До момента в офис Видин 608 фирми са подали справки за изплатени доходи по извънтрудови правоотношения и 990 фирми са декларирали изплатени суми по трудови правоотношения. Напрактика почти една трета от предприятията и самоосигуряващите се лица от Видинска област са подали вече необходимата информация за изплатените, през 2020 година, доходи на физически лица.
За да улесни подаването на справките, Национална агенция за приходите предоставя две електронни услуги, достъпни с Персонален идентификационен код /ПИК/ и Квалифициран електронен подпис /КЕП/. Чрез тях работодателите виждат на екран справките с подадените от тях данни, като могат да ги изтеглят под формата на таблица. Пред тях се визуализират:
– „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;
– „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.
Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор.
ИЗТОЧНИК:НАП

Може да харесате още...