Общинският съвет прие Бюджет 2021 на Община Мездра

Сподели в социалните мрежи:

Общинският съвет (ОбС) прие бюджета на Община Мездра за 2021 г. Решението беше взето на февруарската сесия с 14 гласа „за“, 3 „против“ и 3-ма „въздържали се“ от присъстващите в залата 20 съветници.

„Бюджет 2021 е бюджет на растежа, каза при неговото представяне кметът Иван Аспарухов. Същевременно той е част от Програмата за управление на община Мездра за мандат 2019-2023 г.
Няма сектор, в който да не сме предвидили увеличение на средствата. Остава да успеем да ги покрием, защото, все пак, това е планов документ – парите не се намират в касата. Както трябва да се разходват, така трябва преди това да се намерят, за да уплътним приходната част.
За втора поредна година 90% от всички средства, които планираме да изразходваме, ги влагаме в населените места. Това, според мен, е правилна политика, защото те имат нужда от подновяване на цялата инфраструктура“, подчерта още Аспарухов.
Финансовата рамка на Бюджет 2021 е 23 198 523 лв., което е с 4 220 538 лв. повече от миналогодишния и със 7 126 139 лв. повече от този за 2019 г. За финансиране на делегираните от държавата дейности в приходната част на бюджета са планирани средства в размер на 14 090 238 лв. Очакваните данъчни приходи са 1 357 400 лв., което е с 229 700 лв. повече спрямо заложените в миналогодишния бюджет. Прогнозираните неданъчни приходи са 4 372 163 лв. или с 582 538 лв. повече от тези за 2020 г.
Общата изравнителна субсидия от републиканския бюджет е 1 705 500 лв. (+124 300 лв. в сравнение с м. г.), целевата субсидия от държавата за капиталови разходи – 1 122 700 лв. (+122 700 лв. спрямо миналогодишната), а средствата за зимно поддържане и снегопочистване – 245 000 лв. (+19 500 лв. в сравнение с 2020 г.).
В разходната част на бюджета са заложени 271 196 лв. за дофинансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи. В т. ч. в образованието – 48 046 лв., във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 24 571 лв. и в социалното осигуряване и грижи – 9 540 лв.
92 000 лв. са предвидени за реализиране на мероприятия от културния календар, в т. ч. за кметствата, 86 300 лв. за подпомагане на спорта и 24 571 лв. за субсидиране дейността на читалищата. С до 12 000 лв. ще бъде подпомогната дейността на Сдружение „В помощ на животните в Мездра“. 40 000 лв. са заложените средства за помощи по решение на Общинския съвет, което е с 10 000 лв. повече спрямо тези в миналогодишния бюджет. С тях ще бъдат подпомогнати семейства и лица с репродуктивни проблеми.
В Инвестиционната програма за 2021 г. са включени за изпълнение повече от 30 инфраструктурни обекта, 25 от които в съставните села на общината. Сред тях са ремонт на 18 улици в 15 села и подмяна на водопроводи в две села, както и ремонт на една улица в гр. Мездра – всичко на обща стойност 943 794 лв.
А така също изграждане на площад, градина за отдих и сцена за обществени мероприятия, детска и фитнес площадки в Оселна, ремонт на сградата на бившето училище в Ослен Криводол и на многофункционална спортна площадка във Върбешница, геоложко проучване и проектиране на свлачище на път Типченица – Липница, изработване на проект за преустройство и ремонт на Кметство Зверино и на ПУП за разширяване на гробищния парк в Моравица.
Най-големите проекти, предвидени за реализиране в селата, са изграждане, паркоустрояване и благоустрояване на централния площад в Зверино, който ще бъде финансиран с целеви средства – 610 000 лв., отпуснати на Община Мездра с Постановление №360/2020 г. на Министерския съвет, както и ремонт и реконструкция на водопроводна и улична мрежа в 16 села от общината, за който с Постановление №49/2021 г. правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Община Мездра за 2021 г. в размер на 1 606 000 лв.
Планирани са още 89 029 лв. за изграждане на паркинги в гр. Мездра, 80 400 лв. за проектиране на обновяването и благоустрояването на градския парк и 15 000 лв. за актуализиране на проектите за реконструкция на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Янко Сакъзов“ и за преустройство на бившия Снекбар в сградата на Общинска администрация в Ритуална зала и Художествена галерия.
Инвестиционната програма е в размер на 1 936 403 лв., което е със 770 403 лв. повече от миналогодишната. В т. ч. 1 222 700 лв. целева субсидия от държавата за капиталови разходи, 610 000 целеви средства по Постановление №360/2020 г. на МС, 150 хил. лв. собствени средства на Община Мездра и 53 703 лв. преходен остатък.
В бюджета са заложени за изпълнение и 14 проекта, одобрени за финансиране от ОбС по Програма „Малки местни инициативи – Мездра 2020“.
През 2021 г. Община Мездра ще продължи да работи и по шест проекта, финансирани от Оперативните програми на Европейския съюз, със средства на обща стойност 4 166 852 лв. По-крупните от тях са „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. на територията на община Мездра“, „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“ – V и VI участък в гр. Мездра“ и „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“.
ОбС определи нов размер на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кмета на община Мездра и на кметовете на кметства, считано от 1 януари т. г. Приети бяха Културният и Спортно-туристическият календар на Община Мездра за 2021 г.
ОбС упълномощи кмета на общината да подпише запис на две заповеди, платими на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в общ размер на 33 478, 37 лв., за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане и на 100% от заявения размер на ДДС върху стойността на авансовото плащане, по договор и анекс към него за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Кметство – с. Зверино”.
ОбС определи и даде съгласие за отдаване под наем за стопанската 2021 г. на 38 710,212 дка мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни. 4 973,584 дка от тях се предоставят за общо ползване, а останалите 33 736,628 дка – за индивидуално ползване.
Приет бе отчет за дейността на „Екопроект” ООД – Враца за четвъртото тримесечие на 2020 г. и определен начинът за гласуване на кмета на община Мездра по въпросите от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца, насрочено за 02.03.2021 г.

Източник: Пресцентър

Може да харесате още...