Публикуван е проект на нова наредба на Община Видин за управление на отпадъците

Сподели в социалните мрежи:

Изготвянето му е продиктувано от необходимостта за синхронизиране на местната нормативна уредба с българското и европейското законодателство, както и за създаването на условия за подобряване на управлението на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на Общината, без риск за човешкото здраве и околната среда. Настоящата Наредба за управление на отпадъците е приета с Решение №94, взето с Протокол №7 от 25.07.2014 г. на Общински съвет – Видин и оттогава не е актуализирана в съответствие с променящото се законодателство, включително последните изменения в Закона за управление на отпадъците (влезли в сила от 17 февруари 2021 г.) и в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (в сила от 8 януари 2021 г.). След направен анализ се установи, че са необходими многобройни промени, които са от голяма важност. Затова бе преценено, че е наложителна отмяна на действащата наредба и приемането на нова.
Разработеният проект отразява и настъпилата промяна в организацията по събиране и транспортиране на битовите отпадъци в Община Видин, след като от началото на годината работи новото Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“, което изцяло пое тези дейности. Също така се предлагат нови услуги в полза на гражданите, които са свързани с управлението на строителни и биооотпадъци и озеленяване.
С новата Наредба ще се създаде по-голяма яснота относно управлението на формираните отпадъци, регламентирането на тяхното изхвърляне, събирането им (включително разделното), транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на твърди битови, строителни, биоотпадъци, опасни отпадъци от бита, масово разпространени отпадъци и отпадъци от черни и цветни метали. Заложени са и по-високи глоби за нарушителите, като административните нарушения и санкциите са съобразени с размера на сумите в Закона за управление на отпадъците.
От днес проектът на новата Наредба за управление на отпадъците е публикуван на интернет страницата на Община Видин: https://vidin.bg/wps/portal/vidin/obshtinski-savet/os-drafts-law/project95
Гражданите могат да подават предложения по него до 10 април, в Центъра за административно обслужване в Община Видин, както и на имейл адрес: [email protected] и [email protected]
Общественото обсъждане на проекта ще се проведе на 13 април в залата на Общинския съвет.
ИЗТОЧНИК: ОБЩИНА ВИДИН

Може да харесате още...