Изолацията в домашни условия на изписаните от болница може да се прекрати след седмия ден

Ñîôèÿ (8 íîåìâðè 2020) Â Ãðàíèòíà çàëà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò áåøå äàäåí áðèôèíã âúâ âðúçêà ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñ. Íà ñíèìêàòà:Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïðîô. Êîñòàäèí Àíãåëîâ. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Öâåòîìèð Ïåòðîâ(ÂØ)
Сподели в социалните мрежи:

Здравният министър проф. Костадин Ангелов е разписал нова заповед, според която изолацията в домашни условия на изписаните от болница може да се прекрати след седмия ден. За това обаче е необходимо наличието на два отрицателни PCR теста, направени в два последователни дни.

В публикувания от Министерството на здравеопазването документ е упоменато, че изменението е направено след предложение от главния държавен здравен инспектор.

Вижте пълния текст:
499953457-Заповед-на-здравния-министър-за-продължителността-на-карантината

Може да харесате още...