Административен съд – Видин отчете дейността си за миналата година

Сподели в социалните мрежи:

На 26 март 2021 г. пред съдии и съдебни служители, и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, бе представен и обсъден Отчетен доклад за резултатите от дейността на Административен съд Видин през 2020 г.Подробности за отчета съобщиха от съдебната инстанция.

В доклада си Председателят на съда – съдия Антония Генадиева отбелязва, че въпреки сложната епидемиологична обстановка образуването и движението на делата в Административен съд Видин са съобразени с нормативните изисквания.

„Основните цели на съдиите и съдебните служители бяха насочени към съкращаване на сроковете по движението, разглеждането и решаването на постъпилите дела, както и подобряване на качеството на съдебния процес. За улеснение на гражданите и административните органи, голяма част от обмена на документи, свързани със съдопроизводството се извършваше по електронен път.“

Качество, бързина, срочност в съдебното производство са основните изводи, които се налагат от направения отчет за дейността на съда.

За периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г. новообразуваните дела са 549 и 124 – неприключили от предходните отчетни периоди. Общият брой на делата за разглеждане възлиза на 673 бр., като от тях първоинстанционните дела са 410 броя, а касационните 263 бр.

Общо свършените дела през отчетния период са 609 бр., или 90 % от делата. 533 бр. са свършени в срок до 3 месеца, което в процентно съотношение се равнява на 88 %. Със съдебен акт по същество са приключили 484 бр., а прекратените производства са 125 бр.

„Индикатор за добрата работа е високият процент на делата, свършени в срок до 3 месеца – 88% , това налага изводът, че бързината на съдебното производство е с постоянен характер“ – уточни Председателя на съда.

Средната натовареност на един съдия по отношение на делата за разглеждане през 2020 година е 9,35 бр.(за месец) при 10,76 бр.(за месец) за 2019 г. По отношение на свършените дела натовареността е 8,46 бр. към 9,06 бр. за 2019 г. Действителната натовареност е 9,61 бр. за делата за разглеждане и 8,7 бр. за свършените дела, тъй като от 09.10.2020 година, единият от шестимата съдии е командирован във ВАС и е изключен от разпределението на делата.

„Постигнатите резултати от работата на съдиите показват ясно изразен стремеж към овладяване в детайли на административното право и процес.“

За качеството на работата на съдиите от Административен съд Видин е показателен резултатът от касационната проверка на Върховния административен съд. През 2020г. от общо свършените 375 бр. административни дела са обжалвани 78 бр. Фактът, че 79% от постановените съдебни актове по административните първоинстанционни дела, не са обжалвани е показателен за добрата работа на магистратите. От върнатите след касационната проверка 86 броя актове /решения и определения/, 56 броя са потвърдени, което е 65 %, 27 броя (31 %) са отменени изцяло и 3 броя са отменени частично, което е 4%.

През изминалата 2020 година, в Административен съд Видин бяха разгледани и дела с обществен и медиен интерес. Административни дела по жалби срещу Решенията на Министерския съвет на Република България за изграждане на Обект „Модернизация на участък от I-1/Е-79/“Видин-Ботевград“ и искови молби срещу Администрацията на Министерския съвет на Република България, Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, свързани с незаконосъобразни актове, действия и бездействия на посочените органи в завода за обезвреждане на боеприпаси и производство на взривни вещества „Миджур” в с.Горни лом, обл. Видин. Медиите и обществеността получаваха информация по движението на делата чрез прессъобщения, както и чрез уточняващи интервюта.

Стремежът на ръководството на Съда към достигане на европейските стандарти в административното правораздаване е виден от усилията, насочени към засилване на прозрачността и отчетността в работата на Административен съд Видин. Ежеседмично са изготвяни прессъобщения за предстоящите за разглеждане дела и относно произнасянето на Съда по общественозначими такива.

Поради въведените редица мерки за ограничаване разпространението на заболяването COVID-19, провеждането на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2019/2020 година и Деня на отворени врати, не се осъществиха.

В заключение съдия Генадиева обобщи: „За поредна година Административен съд Видин постигна изключително добри резултати – реализирани благодарение на потенциала, желанието и отговорността, с които съдиите и съдебните служители изпълняваха служебните си задължения.

Всеки от съдиите и съдебните служители заслужава признание за свършената работа, за гражданската си доблест и кураж, с които работи, особено в условията на дефицит на доверие и неудовлетвореност на обществото от съдебната система.

Вярвам, че положените през изминалите години усилия са предпоставка за бъдещ успех в осъществяване на целите пред съдебната система – отстояване на нейната независимост, качествено правораздаване и постигане на по-висока правна сигурност и доверие.“

Пълният текст на отчетния доклад на Административен съд Видин за 2020 г. е публикуван на интернет страницата на съда.

Източник: Пресцентър на Административен съд – Видин

Може да харесате още...