Община – Мездра уведомява, че до 26 юни се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия

Сподели в социалните мрежи:

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Община – Мездра уведомява избирателите, че:
• До 26 юни 2021 г. (вкл.) избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, за да упражни избирателното си право. За целта се подава писмено заявление до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното кметство за гласуване по настоящ адрес (Приложение №12-НС от изборните книжа). След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
• Не по-късно от 26 юни 2021 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си за това в писмена форма чрез подаване на заявление по образец (Приложение №14-НС от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Мездра: http://mezdra.bg/. Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).
• До 26 юни 2021 г. (вкл.) кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите на изборите могат да подадат заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (Приложение №18-НС от изборните книжа).
• До 3 юли 2021 г. избирателите могат да подадат заявление до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното кметство за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (Приложение №8-НС от изборните книжа).
Безплатен телефон за справки в избирателните списъци: 0800 1 4726.
ИЗТОЧНИК: ОБЩИНА МЕЗДРА

Може да харесате още...