След часове дебати: Приеха наредбата за организация на движението във Видин (Новините МС)

Сподели в социалните мрежи:

След като месеци наред „Синята зона“ боксуваше в местния парламент, днес тя вече е факт.

По предложение на съветниците от групата на ГЕРБ улиците, които ще попаднат под ударите на платеното паркиране стават по-малко.

От БСП се обявиха категорично против новия данък, който да плащат Видинчани.

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ ДЕБАТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВИДИН, КОЙТО МСНЮЗ ВИ ПОКАЗА НА ЖИВО

ЧАСТ 1

ЧАСТ 2

ЧАСТ 3

На проведеното днес заседание на Общински съвет – Видин беше подкрепено предложението на кмета д-р Цветан Ценков за закупуване на контейнери за отпадъци и внедряване на система за управление на процесите по сметосъбиране. Това ще стане чрез провеждане на обществена поръчка. Тя вече е обявена по реда на чл. 114 от Закона за обществените поръчки (без осигурено финансиране) и включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка за срок от 36 месеца след това на Система за мониторинг и управление на процеси по сметосъбиране и за извършване на аналитични услуги.
В момента Общината има сключен договор с фирма, която предоставя под наем съдовете за смет. Взетото днес решение ще даде възможност да се закупят над 2 000 броя собствени контейнери тип „Ракла“, с обем 1100 л с плосък капак, оборудвани с UHF RFID таг и с възможност за допълнително оборудване с устройство за дистанционно отчитане на нивото на отпадъка, както и 120 броя контейнери за строителни отпадъци с обем 4000 л, оборудвани с UHF RFID таг и с устройство за дистанционно отчитане на ниво отпадък. Предвижда се монтаж и въвеждане в експлоатация на бордово оборудване за измерване и предаване на данни в реално време за пет броя сметосъбиращи камиони, а също и конфигуриране на Система за управление на процеси по сметосъбиране и за извършване на аналитични услуги с данните. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 1 800 000 лв. без ДДС или 2 160 000 лв. с ДДС. За целта Община Видин ще разходва собствени финансови средства – отчисления (натрупаните и внесени в следващ период) по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
На заседанието бе приета и нова Наредба за организация на движението на територията на Община Видин. Тя цели подобряване на организацията на движението на превозните средства, както и осигуряване на достъпност и безопасност на всички участници в движението, включително на хората с намалена подвижност. Документът детайлно разписва норми относно организирането на движението, пътните знаци и маркировката, светофарните уредби, както и осигуряването на движението по улиците при строително-монтажни дейности, извънредни и аварийни ситуации. Регламентира се и движението на превозни средства с животинска тяга по уличната мрежа. Въвежда се по-добър ред в съществуващите режими за паркиране – включително платеното паркиране, паркирането на превозни средства за служебни нужди и с платен абонамент, като са описани и санкциите, които се налагат при нарушения.
След проведени дискусии, общинските съветници гласуваха намаляване на обхвата на „синята зона“, като от нея се изключват следните улици: ул. „Екзарх Йосиф I“ (в участъка от кръстовището с ул. „Цар Симеон Велики“ до кръстовището с ул. „Митрополит Кирил“); ул. „Митрополит Кирил“ (в участъка от кръстовището с ул. „Цар Симеон Велики“ до кръстовището с ул. „Екзарх Йосиф I“); ул. „Рибарска“ (в участъка от кръстовището с ул. „Цар Александър II“ до кръстовището с ул. „Дунавска“); ул. „Найчо Цанов“ (участъка от кръстовището с ул. „Цар Симеон Велики“ до кръстовището с ул. „Търговска“); ул. „Стефан Стамболов“ (в участъка от кръстовището с ул. „Цар Симеон Велики“ до кръстовището с ул. „Пазарска“); ул. „Разлог“ (в участъка от кръстовището с ул. „Пазарска“ до кръстовището с ул. „Цар Симеон Велики“), както и ул. „6-ти септември“. Освен това от зоната за платено паркиране отпадат и паркингите на ул. „Дунавска“, ул. „Юрий Венелин“ и до Спортна зала „Фестивална“. За облекчение на живеещите в обхвата на „синята зона“ е предвидена възможност за използване на талон за преференциално паркиране, като всяко домакинство ще може да получи до два талона.
Спирането в зоната за платено паркиране ще става както и досега – срещу закупуване на талон. Жителите и гостите на Видин ще могат да се сдобият с такъв по два начина – като го закупят от определените за целта места, които ще бъдат описани в заповед на кмета на Общината, както и чрез изпращане на SMS. В бъдеще служителите на ОП „Пазари и паркинги“ няма да продават талони, а ще извършват контролни дейности. С цел подобряване на контрола новата наредба предвижда и поставяне на скоби на превозни средства, паркирани в „синя зона“, без да е заплатена дължимата такса.

Общинските съветници приеха и Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Видин по приходната и разходната част общо и в т.ч. по групи, параграфи и подпараграфи в стойностни показатели.
Общинският съвет даде съгласие Община Видин да участва по първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Одобрен беше също така и Анализ на потребностите относно подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в община Видин (2022 г. – 2024 г.). Изготвянето му е необходимо във връзка с предстоящото разработване на Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Видин.
На днешното заседание беше прието със средства от бюджета на Община Видин да бъдат заплатени семестриалните такси за първия семестър на петима студенти, записани в първи курс във Филиал Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев“ за академичната 2021/2022 г., които отговарят на условията, определени с решение на ОбС.
Дадено беше също така съгласие Общината да предостави сградата на бившата турска поща за безвъзмездно управление за срок от 10 години на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“. И досега културният институт използваше сградата, след като през 2016 година с решение на тогавашния ОбС получи правото да я управлява. Сегашното решение дава възможност създаденият там Център за обучение, изкуство и култура да функционира и занапред.

Може да харесате още...