До края на декември земеделските стопани избират как да облагат доходите си за 5 години напред

Сподели в социалните мрежи:

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2022 година, напомнят от Национална агенция за приходите /НАП/.

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година. Изборът е валиден за 5 последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа, който е предвиден в чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.

След изтичане на 5-годишния срок земеделския стопанин може:
да продължи да се облага по същия ред – срокът се удължава с една година и не е необходимо да се подава нова декларация;
да избере да преминете към облагане с данък върху общата годишна данъчна основа с приспадане на разходи за дейността – тогава трябва да се подаде нова декларация по чл. 29а, ал. 4 до 31 декември на предходната година, в която в част V да се декларира този избор

Новорегистрираните през 2021 година земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци (чл. 28 от ЗДДФЛ), като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 година.

Декларацията се подава от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице по електронен път, чрез портала за електронни услуги на приходната агенция.

Повече информация за избора на ред за облагането на доходите, попълване на декларацията и за плащане на дължимите данъци, земеделските стопани могат да получат на интернет страницата на агенцията или на телефона на кол центъра на НАП 0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор).

Източник: Пресцентър на НАП

Може да харесате още...