МОН: РУО – Видин проверило само веднъж школото в Рабиша: Нямало нарушения! (Новините МС)

Сподели в социалните мрежи:

Видинското РУО направило рутинна проверка на училището, която била заложена в годишния план на ведомството, съобщиха от образователното министерство.

В ОУ „Васил Априлов“ е приета Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи. Програмата е приета от Педагогическия съвет на училището на заседание проведено на 04.09.2020 г. и утвърдена със Заповед №223/04.09.2020 г. на директора на училището.

Определен е училищен Екип за обхват и работа с ученици от уязвими групи, в риск от отпадане поради поведенчески, социално-икономически проблеми и допуснати голям отсъствия по неуважителни причини в тричленен състав.

Със Заповед № 243 / 08.09.2020 г. е утвърден План за дейността на участниците в екипите за учебната 2020 / 2021 г.

Със Заповед № 222 / 04.09.2019 г. е утвърдена Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище, приета на Заседание на Педагогическия съвет с протокол № 13 от 04.09.2019 г.

В хода на проверката са дадени указания за разходването на средствата в съответствие с Глава седма „а“ от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г. Училището може да извършва разходи за основни и допълнителни трудови възнаграждения на персонала, както и за други възнаграждения и плащания по извънтрудови правоотношения. Разходите могат да са за служители, включени в екипите за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за назначаване на социален работник, образователен медиатор или помощник на учителя, за заплащане на допълнителни учебни часове по български език, както и за персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование на децата и учениците от уязвими групи.
В училището с трудов договор № 4 от 20.09.2019 г. е назначен образователен медиатор. Възнаграждението на образователния медиатор е предвидено във Вътрешните правила за работната заплата.
Получените средства за работа с деца и ученици от уязвими групи са разходвани за работна заплата и осигурителни вноски на образователния медиатор.

Проверката извършена в ОУ „Васил Априлов“, с. Рабиша е процедура, заложена в Годишния план за дейността на РУО-Видин за учебната 2020/2021 година. При извършената проверка не са констатирани нарушения.

ВИЖТЕ КАКВО ПОКАЗА КАЛИН ИВАНОВ ТОЗИ ПОНЕДЕЛНИК….

Може да харесате още...