Новините МС

Община Белоградчик организира кампания „Земята обича компост“

Сподели в социалните мрежи:

Проект № BG16M1OP002-4.004-0005 „Белоградчик: Нулеви отпадъци чрез разделно събиране и компостиране в домакинствата“
Целта на кампанията е да се повиши информираността и знанията на обществеността относно дейността на Клуба за домашно компостиране и процеса и ползите от използването на компост. Предвиждат се редица събития в периода 16-19 май 2022.: провеждане на художествен пленер (ателие) за детски рисунки на теми, свързани с екологично поведение, конкурс и изложба на фотографии „Земята обича компост“, концерт на изпълнители от общината и областта, излъчване на видеоклип насочен към компостирането в домакинствата по местната телевизия, промотиране на компостери, раздаване на информационни материали.

Тази публикация е създадена по проект „Белоградчик: Нулеви отпадъци чрез разделно събиране и компостиране в домакинствата“, АДБФП № Д-34-118/24.08.2020 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ с бенефициент Община Белоградчик